Statut + kodeks etyki zawodowej

STATUT

STOWARZYSZENIA „Wierzba”


ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Wierzba” w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, związanych dla „Wierzba”.
Siedzibą stowarzyszenia jest Kazimierzowo 25. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

3. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenia może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną.

Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Z 2001, Nr 79, poz.855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

4. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.

Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

5. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci oraz może ustalić godło ustanowione w zgodzie z obowiązującymi przepisami.


ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

Celem Stowarzyszenia jest:.

1. Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Janowo – Kazimierzowo, z uwzględnieniem regionu Żuławy.
Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

2. Integrowanie mieszkańców wsi oraz jej sympatyków dla realizacji wspólnych celów.
Reprezentowanie interesów członków stowarzyszenia.

Prowadzenie kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, imprez, obozów sportowych, turystycznych i kulturalnych oraz innych działań dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury.

Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury wsi.

Wspieranie rozwoju gospodarczego wsi.

Ochronę przyrody i krajobrazu.

Wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców wsi w Unii Europejskiej i przeciwdziałanie negatywnym skutkom integracji europejskiej i globalizacji.

Promocję zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć.

Działalność na rzecz upowszechniania turystyki, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku.

Podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi.


ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE- PRAWA I OBOWIĄZKI


1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

– członków zwyczajnych ,

– członków wspierających,

– członków honorowych,

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, jest zainteresowana działalnością Stowarzyszenia i zadeklarowała chęć czynnego uczestniczenia w podejmowanych przez stowarzyszenie działaniach.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, które zadeklarowała na jej rzecz pomoc finansową, rzeczową lub intelektualną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

2. Członek zwyczajny na prawo do;
a) czynnego i biernego prawa wyborczego:

b) zgłaszanie opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia;

c) zaskarżanie do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreślenie z listy członków;

3. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

a) aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia;

b) przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

c) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

4. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada inne prawa członka zwyczajnego.
Członek wspierający zobowiązany jest do:

a) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

b) regularnego płacenia składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;
Za zasługi dla Stowarzyszenia, Walne Zebranie na wniosek Zarządu może przyznać honorowe członkostwo w Stowarzyszeniu.

5. Członek honorowy posiada wszelkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z tym że zwolniony jest z opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

6. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi;

b) Śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;

c) skreślenie z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający jeden rok;

d) wykluczenie z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;

e) osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały;


ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA


1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków;

b) Zarząd;

c) Komisja Rewizyjna;

2. Kadencja władz.
a) Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata , a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów;

b) Członkowie wybrani do władz stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje;

3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej;

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni;

b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście;

4. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględnie większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;

b) uchwalanie zmian statutu;

c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia;

d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;

e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

f) uchwała budżetu;

g) uchwalenie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;

h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego;

i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;

j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub

jego władze;

k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;

l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;

m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia;

5. Zarząd powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz;
Zarząd składa się z 5 osób w tym prezesa oraz Sekretarza . Prezesa i Sekretarza wybiera Zarząd spośród swoich członków.

Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na miesiąc.

Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes.

6. Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Stowarzyszenia;

b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;

c) sporządzanie planów pracy i budżetu;

e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;

f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;

g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków;

h) przyjmowanie i skreślanie członków;

7. Komisja Rewizyjna składa się z 5 osób w tym przewodniczącego.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie działalności Zarządu;

b) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia;

c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu;

d) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków;

e) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków


ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE


1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich

b) darowizn, spadków, zapisów

c) dotacji i ofiarności publicznej

2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.


SPOSÓB REPREZENTACJI


Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia;

Zawierania umów;

Zaciągania zobowiązań finansowych;

Reprezentowanie stowarzyszenia przed Sądami, organami administracji państwowej.


ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów- (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia .

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie maja przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

#

##

###

##

#

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ

§ 1 Postawa osobista członka Stowarzyszenia

1. Członek Stowarzyszenia ma obowiązek stosowania siędo szeroko pojętych zasad współżycia

społecznego, dobrych obyczajów oraz uczciwości osobistej i zawodowej.

2. Członek Stowarzyszenia nie podejmuje działańkorupcyjnych i niezgodnych z prawem.

3. Członek Stowarzyszenia powinien przewidywaćkonsekwencje swoich działań; liczyć się z

możliwościami zagrożenia bezpieczeństwa informacji, życia, zdrowia, mienia etc.

4. Członek Stowarzyszenia ma obowiązek przestrzegania statutu Stowarzyszenia i dbania o jego

dobre imię. Członkowie Stowarzyszenia powinni udzielaćsobie pomocy, służyćrada i

doświadczeniem w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu.

§ 2 Dbanie o wizerunek Stowarzyszenia

1. Członek Stowarzyszenia powinien tworzyćpozytywny wizerunek swojej organizacji,rozpowszechniać wiedzę wśród społeczeństwa na jej temat.

2. Członek Stowarzyszenia powinien propagowaćcele Stowarzyszenia wśród innych innych i zachęcaćich do wspólnego działania.

3. Członek Stowarzyszenia powinien aktywnie przeciwdziałaćwszelkim przejawom psucia wizerunku

organizacji.

  1. Członkowie Stowarzyszenia powinni promowaćStowarzyszenie.

§ 3 Spory i konflikty

1. W przypadku sporu pomiędzy członkami Stowarzyszenia powinni oni dążyćdo jego polubownego

rozwiązania, a w razie konieczności, poddać się orzecznictwu Sadu Koleżeńskiego

Stowarzyszenia.

2. Sad Koleżeński Stowarzyszenia rozpatruje także skargi wniesione na członka Stowarzyszenia

przez inne osoby spoza grona członków Stowarzyszenia.

3. Członkowie Stowarzyszenia mogą wnioskować do władz Stowarzyszenia o pomoc w rozwiązaniu

konfliktu z innymi osobami spoza grona członków Stowarzyszenia.

4. Członek Stowarzyszenia, wezwany przez Sad Koleżeński, obowiązany jest stawić się w

wyznaczonym miejscu i terminie, a w razie poważnej przeszkody, przedstawićusprawiedliwienie.

5. W przypadku ewidentnego nieprzestrzegania przez członka Stowarzyszenia niniejszych zasad etyki

zawodowej, mogą być wobec niego wyciągnięte sankcje organizacyjne określone w statucie

Stowarzyszenia.

§ 4 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Kodeks reguluje podstawowe relacje członków zwyczajnych Stowarzyszenia ze

wszystkimi jego kontrahentami, pracodawca, podwładnymi i społeczeństwem.

2. Każdy członek Stowarzyszenia powinien dochowaćwszelkiej staranności, aby w pełni stosować się

do powyższych zasad.

3. Członkowie Stowarzyszenia mogą załączać niniejszy dokument w swoich ofertach, prezentacjach,

CV itp.; w przypadku firm i przedsiębiorstw zasady stosowania niniejszych zasad jest ustalana

indywidualnie.

Dokument zatwierdzony uchwałą Zarządu w dn. 21.04.2009